Правила користування бібліотеками ДМКЗК ЦСПБ для дорослих

ПРАВИЛА

користування бібліотеками Дніпропетровського міського комунального закладу культури Централізована система публічних бібліотек для дорослих

І.Загальні положення

1. «Правила користування бібліотеками Дніпропетровського міського комунального закладу культури Централізована система публічних бібліотек для дорослих» (далі «Правила…») розроблені у відповідності до закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27.01.1995 року, згідно наказу Міністерства культури і мистецтв України N 275 від 05.05.99 р. «Про затвердження типових правил користування бібліотеками в Україні» (із змінами, внесеними згідно з наказом Мінкультури N 319 від 25.05.2001 р.) та «Статуту Дніпропетровського міського комунального закладу культури Централізована система публічних бібліотек для дорослих » (далі ЦБС).

2. Користуватися бібліотеками ЦБС мають право: - громадяни України, зарубіжних країн та особи без громадянства віком від 14 років і старші незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання; - підприємства, установи, організації.

3. Обслуговування користувачів здійснюється за такими формами: - абонемент ( видача друкованих та інших видань для використання поза бібліотекою на визначений термін і на визначених умовах); - читальний зал (видача друкованих та інших видань для використання її межах спеціально обладнаного приміщення для читання); - міжбібліотечний абонемент та внутрішньосистемний книгообмін (видача видань або їх копій, отриманих на замовлення читачів від інших бібліотек міста, країни, світу згідно зі встановленими правилами); - дистанційне обслуговування засобами телекомунікації.

4. Бібліотеки безкоштовно надають користувачам основні види бібліотечних послуг: - оформлення читацьких формулярів; - повну інформацію про склад бібліотечних фондів шляхом організації вільного доступу до довідково-пошукового апарату бібліотеки (крім комерційних баз даних); - консультаційну бібліотечно-бібліографічну допомогу у пошуку та виборі - видачу читачам у тимчасове користування друкованих та інших видань або їх й із бібліотечного фонду (крім документів, придбаних за кошти від господарської діяльності бібліотеки).

5. Бібліотеки можуть за замовленнями читачів надавати додаткові платні послуги. Перелік додаткових платних послуг та розцінки на їх виконання встановлюються наказом директора ЦБС на підставі діючих законодавчих та нормативних актів.

II. Порядок користування бібліотеками

1. Для запису в бібліотеку користувачам необхідно подати бібліотекарю паспорт (або документ, що його замінює), фотокартку (в разі оформлення читацького квитка), дати всі відомості для заповнення читацького формуляру та квитка, помитись з правилами користування бібліотекою, підписати зобов’язання про їх виконання.

2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, отримати дублікат квитка, відшкодувавши його вартість.

3. Перереєстрація користувачів бібліотеки проводиться щороку з 1 січня. Порядок перереєстрації повторює порядок запису в бібліотеку (пункт 1 Розділу II).

4. Користувачі віком до 16 років записуються в бібліотеку на підставі паспорта документа, що його замінює), пред’явленого батьками чи особами, під наглядом вони знаходяться. Якщо неповнолітній перебуває під наглядом навчального закладу, то його записують у бібліотеку за клопотанням цього закладу.

5. При зміні місця проживання, або інших відомостей, внесених до читацького муляру, користувач повідомляє про це бібліотеку у місячний термін.

6. Користувачі, які не є мешканцями м. Дніпропетровська (не мають міської реєстрації), користуються фондами бібліотеки тільки в читальному залі. 7. Особливо рідкісні та довідкові видання видаються читачам тільки в читальному залі.

8. При одержанні видань користувач повинен перевірити їх кількість і фізичну цілість. При виявленні дефектів (нестача сторінок, їх частин або інших пошкоджень) попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку; у разі невиконання цієї вимоги користувач нестиме матеріальну відповідальність при виявлені дефектів видань при їх поверненні

9. За кожне видання, одержане в бібліотеці, читач розписується в читацькому формулярі (або читацькому замовленні).

10. При поверненні читачами видань бібліотекар перевіряє фізичну цілість кожного видання та засвідчує повернення своїм підписом в читацькому формулярі або читацькому замовленні.

11. При необхідності читач може внести в приміщення бібліотеки видання, що належать йому особисто або іншим бібліотекам, але про це він повинен обов’язково повідомити бібліотекаря.

12. У відділах абонементів:

12.1. Одноразово одному читачеві видасться не більш п’яти одиниць друкованих або інших видань терміном на 30 діб; 12.2. Періодичні видання поточного року видаються терміном під 3 до 5 діб; 12.3. Видання, які користуються підвищеним попитом (за рішенням бібліотекаря), видаються читачам терміном від 7 до 15 діб; 12.4. За видання, які користуються підвищеним попитом (за рішенням бібліотекаря), при видачі встановлюється грошова застава (в межах десятикратної ринкової вартості видання). При вчасному поверненні видань застава повертається читачеві в повному обсязі. Якщо видання читачем не повертається, грошова застава зараховується на рахунок ЦБС і використовується на придбання документів чи оправлення бібліотечних видань.

13. У відділах читальних залів:

13.1. Загальна кількість видань, що видаються, не обмежується, але за один раз читачеві видається не більше п’яти одиниць зберігання (книг, підшивок газет, журналів тощо);

13.2. За видачу особливо цінних, рідкісних видань та видань, які користуються великим читацьким попитом, встановлюється грошова застава, яка в повному обсязі повертається читачеві при вчасному поверненні ним неушкоджених видань;

13.3. Для отримання видань в читальних залах Центральної бібліотеки читачі розбірливо заповнюють читацькі замовлення на кожне видання окремо.

14. Читачам забороняється:

14.1. Користуватися чужим читацьким квитком та формуляром;

14.2. Передавати іншим особам видання, одержані на свій читацький формуляр;

14.3. Псувати отримані для користування видання (робити помітки, підкреслювати текст, виривати сторінки тощо);

14.4. Входити в відділи обслуговування у верхньому одязі, з сумками, портфелями, пакунками тощо;

14.5. Виносити з приміщення читального залу видання;

14.6. Залишати читальний зал, не повернувши видання бібліотекареві;

14.7. Виносити з відділу абонементу бібліотеки видання, не записані до читацького формуляру;

14.8. Порушувати порядок і тишу в приміщеннях бібліотеки.

15. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

16. Палити дозволяється тільки о приміщенні, спеціально призначеному для паління.

III. Відповідальність читачів

1. При несвоєчасному поверненні отриманих в бібліотеці видань читач сплачує пеню за кожне видання за кожну прострочену добу в розмірі, встановленому наказом директора ЦБС.

2. В разі пошкодження, знищення або втрати видання користувач зобов’язаний:

2.1. Відновити видання за власний рахунок шляхом: - придбання і передачі в фонд бібліотеки такого самого видання, або визнаного бібліотекарем як рівноцінного; - виготовлення ксерокопії втраченого видання або його пошкодженої частини;

2.2. Сплатити штраф, розмір якого встановлюється наказом директора ЦБС.

3. При неможливості відновлення видання читач сплачує розмір його ринкової вартості шляхом перерахування відповідної СУМИ через Ощадний банк або безпосередньо бібліотеці готівкою за квитанцією. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

4. При відмові читача повернути, відновити видання, сплатити штраф або, при неможливості відновлення видання, сплатити встановлену 10-кратну вартість видання, бібліотека звертається з позовом до суду згідно з чинним законодавством України.

5. За втрату або псування видань з фонду бібліотеки неповнолітнім читачем відповідальність несуть його батьки або особи, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він знаходиться.

6. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

7. Читач, який завдав матеріальних збитків бібліотеці, притягується до адміністративної, кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8. В разі порушення «Правил …» читач може бути позбавлений права користування бібліотеками ЦБС на певний термін (на підставі наказу директора ЦБС за поданням завідуючого структурним підрозділом).

IV. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

Бібліотеки зобов’язані:

1. Ознайомити кожного читача з «Правилами…».

2. Організувати рекламу про всі види обов’язкових безкоштовних та додаткових платних бібліотечних послуг.

3. Створювати читачам умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці. Надавати консультаційну допомогу в доборі потрібних документів.

4. Сприяти підвищенню культури читання користувачів.

5. Видавати читачам наявні в бібліотеці видання. При тимчасовій відсутності видання поставити читача в чергу на одержання відповідного видання. 6. Задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами.

7. Враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів. Створювати читацькі ради. Звітувати перед користувачами бібліотеки.

8. Не допускати вилучення з бібліотечних фондів видань на підставі політичних, ідеологічних, релігійних поглядів та переконань авторів.

9. Зберігати таємницю щодо даних про читачів бібліотеки та про запитувану та отримувану читачем інформацію.

       Працівники бібліотеки та читачі повинні бути взаємно ввічливими, доброзичливими, безумовно виконувати «Правила…». В разі виникнення непорозуміння, яке не вирішується за домовленістю бібліотекаря та читача, для розгляду конфлікту викликається представник адміністрації.

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРОМ
 БІБЛІОТЕКИ – ФІЛІАЛУ №4

 • Інтернет - центр створено за грантом програми  «Бібліоміст в Україні: впровадження нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету».
 • Головна мета Інтернет – центру - надання користувачам бібліотеки безкоштовного доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет для отримання інформації, відсутньої в фондах бібліотеки: з юридичних питань, здоров’я, освіти, екології, зайнятості тощо.

Порядок надання послуг в Інтернет – центрі.

 • Послуги надаються користувачам бібліотеки. На кожного користувача Інтернет – центру оформляється формуляр користувача.
 • В Інтернет-центрі ведеться "Книга відгуків  та пропозицій користувачів".
 • Якщо  користувач тричі не з’явився на зарезервований  час, не попередивши про скасування замовлення, він позбавляється права користування Інтернет – центром.
 • Користувачі з сумками, пакунками, у верхньому одязі в Інтернет - центрі не обслуговуються.
 • Особи з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння не можуть бути допущені до роботи на комп`ютері (згідно з Правилами техніки безпеки).

         Інтернет-Центр не несе відповідальності за зміст Інтернет-сайтів та новизну або точність наведеної там інформації.

 

Користувач має право:

 • працювати  в Інтернет-мережі 55 хвилин на день двічі на тиждень
 • зарезервувати час для роботи в Інтернет – центрі тільки заздалегідь особисто, або за телефоном не більш як на тиждень наперед
 • заздалегідь повідомити чергового бібліотекаря про скасування замовлення особисто або  телефоном
 • у випадку будь-яких збоїн технічного характеру відвідувач повинен повідомити про це бібліотекаря центру. В такому разі йому  буде призначено інший час роботи
 • звертатися за консультацією до чергового бібліотекаря. Консультації надаються в мінімальних обсягах (не більше 5 хвилин для кожного користувача)
 • особисто зберегти інформацію з мережі Інтернет, обсягом не більше 5 Мбайт
 • скористатися наявними у Інтернет-центрі довідковими виданнями з питань використання Інтернет
 • роздрукувати на принтері матеріали, отримані через Інтернет, за додаткову плату
 • стати спонсором або залучати зацікавлених осіб до фінансової підтримки Інтернет-центру
 • в разі виникнення непорозуміння, яке не вирішується за домовленістю  бібліотекаря  Інтернет – центру та користувача, звернутись зі скаргою до адміністрації.

 Користувач зобов`язаний:

 • виконувати Правила користування Інтернет – центром бібліотеки – філіалу №4  та Правилами користування бібліотеками Дніпропетровського міського комунального закладу культури Централізована система публічних бібліотек для дорослих
 • мати навички роботи з комп`ютером під керівництвом операційних систем Windows та в мережі Інтернет
 • перед початком роботи зареєструватись і отримати дозвіл на роботу у  чергового бібліотекаря Інтернет - Центру. Доступ до Інтернет - мережі надається особам, що мають формуляр користувача Інтернет - центру
 • дбайливо ставитися до обладнання, що надається їм у використання
 • в разі виникнення проблем із використанням обладнання звернутися до чергового бібліотекаря
 • знати і виконувати правила техніки безпеки при роботі на ПЕОМ.   


Користувачам забороняється:

 • займати робоче місце в ІЦ без дозволу чергового бібліотекаря.
 • самостійно втручатись у будь-які апаратні та  програмні конфігурації комп`ютера
 • встановлювати додаткове програмне забезпечення
 • виключати або перезавантажувати комп'ютер
 • порушувати діловий ритм Інтернет-центру (голосно розмовляти, втручатися в роботу чергових бібліотекарів, користуватися мобільним телефоном, заважати роботі інших користувачів, вживати їстівні продукти тощо)
 • для запобігання зниження швидкості   доступу до мережі Інтернет одночасно переглядати  не більш ніж 5 web-сторінок

 

Користувачам Інтернет – Центру категорично забороняється використовувати доступ до Інтернет - мережі для:

 • перегляду ресурсів Інтернету порнографічного змісту та тих,  що пропагують насилля
 • внесення комп`ютерних вірусів
 • несанкціонованого втручання в інші комп’ютерні мережі
 • копіювання матеріалів, які захищенні законом про авторскі права
 • „скачування” аудіо- та відео- файлів

Увага!
                 Заняття в Інтернет-центрі будь-якою діяльністю, що порушує законодавство України або міжнародне   законодавство заборонено .

             

Відповідальність користувачів

 • В разі порушення користувачем будь-якого пункту “Правил” адміністрація бібліотеки має право позбавити користувача доступу до мережі Інтернет.
 •  За протиправні дії у мережі Інтернет та збитки, нанесенні користувачами Інтернет – центру сторонній стороні, правову та матеріальну відповідальність несе особисто користувач.
 • Користувач несе відповідальність за порушення норм авторського права при користуванні мережею Інтернет та неправомірний запис інформації згідно із чинним законодавством України.